شروع یک استارت آپ دارای مراحلی به ترتیب زیر می باشد: سفر به جلو (Journey Ahead)، ایده و تیم (Idea & Team)، نمونه اولیه (Build a Prototype)، بازتولید و راه اندازی (Reinvent & Launch) و ...

۱: سفر به جلو (Journey Ahead)
۲: ایده و تیم (Idea & Team)
۳: نمونه اولیه (Build a Prototype)
۴: بازتولید و راه اندازی (Reinvent & Launch)
۵: رشد و اندازه گیری (Growth & Scaling)
۶: بودجه و قانون (Funding & Legal)
۷: استخدام و تیم (Hiring & Team)
۸: ساخت شرکت (Build & Enterprise)
۹: بازاریابی و فروش (Marketing & Sales)
۱۰: موفقیت و مشاوره (Success & Advise)