با توجه به ساده ترین و گویا ترین تعریف امروزی " کُد " یعنی، دستور العمل تبدیل اطلاعات از یک قالب به قالب دیگر از یک طرف و نیز کاربرد گسترده و مستمر این دستور العمل محوری در عرصه های مختلف علوم بالاخص حوزه فنآوری اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک، در قالب فرایند های گوناگونی همچون کُد گذاری ها، کُد برداری ها، کُد نویسی ها، کُد خوانی ها و ...، به جرات می توان گفت که امروزه کُد ها و فرایند های اصلی مرتبط با آنها، اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی عصر حاضر می باشند

امروزه تمامی فنآوری ها در بخش اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک قابلیت ها و امکانات خود را وام دار دستور العمل کُد و فرایند های مرتبط با آن بوده و راهکار های گوناگون ارائه شده در این عرصه ها، هر کدام بر آمده از نگرشی متفاوت، متنوع و خلاقانه از کُد ها می باشد . به عبارتی همانطور که ساختار مواد از ملکول ها و ساختار ملکول از اتم ها و آرایش های اتمی تشکیل شده است، کُد ها و آرایه های متعدد و متنوع آن ها نیز در حکم زیر ساخت اصلی فنآوری های اطلاعات و ارتباطات و راهکار های گوناگون بر آمده از آنها، در عصر حاضر می باشند، به طوری که صرفا از طریق این نگرش جامع و بنیادی می توان گام های مطمئن و رو به رشدی، در مسیر شناخت، مطالعه و توسعه پایدار فنآوری های اطلاعات و ارتباطات برداشت