در این بخش ضمن معرفی هر پروژه، قابلیت ها و امکانات ارائه شده در پروژه به همراه کلیه هزینه های مالی و زمانی مرتبط با طراحی و پیاده سازی آن، بصورت "فاز به فاز" مشخص گردیده است . به منظور دسترسی به اطلاعات هر یک از پروژه ها، شما مدیر محترم می بایست پس از ذخیره فایل مربوط به هر پروژه، ضمن تماس با شرکت و ارائه مشخصات مجموعه سازمانی و یا اداری خود، کُد کاربری اختصاصی خود را از کارشناس مربوطه دریافت نمائید

پروژه مدیریت تحت وب
پروژه طراحی مجدد فرایند کسب و کار
پروژه مدیریت کیفیت جامع
پروژه مدیریت بهبود مستمر (کایزن)
پروژه مدیریت زنجیره تامین
پروژه مدیریت روابط با مشتری
پروژه مدیریت ارتباط با مشتری
پروژه مدیریت حساب های مالی
پروژه مدیریت مکانیزه تدارکات
پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی
پروژه مدیریت بودجه و اعتبارات
پروژه مدیریت مکانیزه اطلاعات
پروژه مدیریت مکانیزه امنیت
پروژه مدیریت مکانیزه اموال
پروژه مدیریت مکانیزه تردد
پروژه مدیریت مکانیزه ارتباطات
پروژه مدیریت تحت شبکه