در این بخش ضمن معرفی هر پروژه، قابلیت ها و امکانات ارائه شده در پروژه به همراه کلیه هزینه های مالی و زمانی مرتبط با طراحی و پیاده سازی آن، بصورت "فاز به فاز" مشخص گردیده است . به منظور دسترسی به اطلاعات هر یک از پروژه ها، شما مدیر محترم می بایست پس از ذخیره فایل مربوط به هر پروژه، ضمن تماس با شرکت و ارائه مشخصات مجموعه تولیدی و یا صنعتی خود، کُد کاربری اختصاصی خود را از کارشناس مربوطه دریافت نمائید.

پروژه مدیریت تحت وب
پروژه طراحی مجدد فرایند کسب و کار
پروژه مدیریت کیفیت جامع
پروژه مدیریت بهبود مستمر (کایزن)
پروژه مدیریت زنجیره تامین
پروژه کنترل مکانیزه کیفیت
پروژه مدیریت ارتباط با مشتری
پروژه مدیریت مکانیزه تردد
پروژه مدیریت مکانیزه تولید
پروژه مدیریت روابط با مشتری
پروژه ردیابی مکانیزه محصول
پروژه مدیریت مکانیزه پخش
پروژه مدیریت مکانیزه امنیت
پروژه مدیریت مکانیزه انبار
پروژه مدیریت مکانیزه اموال
پروژه مدیریت مکانیزه فروش
پروژه مدیریت تحت شبکه